flag_thailand ไทย | flag_england ENG
flag_thailand ไทย | flag_england ENG

เข้าสู่ระบบ

Material Handling & Machinery Exhibition 2018

ได้รับการยอมรับในเรื่องของการจัดงานแสดงสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องจักรประเภทต่างๆ อุตสาหกรรมการขนส่งลำเลียงเพื่อการจัดเก็บ งานบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือในโรงงาน จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมให้ทันกับยุคดิจิตอล ณ ปัจจุบันนี้ ได้มีการจัดแสดงงานที่เกี่ยวกับ Digital Technology และ Logistics เข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในด้านคุณภาพ การลดต้นทุน การช่วยประหยัดพลังงาน การลดระยะเวลาการผลิต และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ระบบอัตโนมัติ จะมีการนำเสนอเทคโนโลยีอันทันสมัย และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ – ผู้ขาย พบปะเจรจากันเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจด้วยกันเองทั้งภายในประเทศ และขยายต่อไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดอาเซียนที่กำลังเปิดเสรีในวันนี้ การผนึกกำลังของผู้เข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าในครั้งนี้จะเป็นผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการระดับ SMEs ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศไทยที่สามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้อยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันกันอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบันได้

ในงานครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากกระแสการตื่นตัวและการเห็นความสำคัญของ Digital Technology และ Logistics เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในยุคการค้าเสรี สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประเทศไทยและอาเซียนนั้น Material Handling & Machinery Exhibition ได้นำเสนอ 5 Zones สำหรับผู้ออกงานดังนี้

Material Handling & Logistics Zones แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ในการขนส่งลำเลียงสินค้าและการจัดเก็บ ตลอดไปจนถึงงานโลจิสติกส์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และความสามารถของผู้ประกอบการ ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์การกระจายสินค้า และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน “Logistics & Economic Hub”

Digital Technology Zones แสดงเทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านคุณภาพ การลดต้นทุน การลดระยะเวลาการผลิตด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ อาทิ เครื่องจักร หุ่นยนต์ ระบบอัจฉริยะ เข้ามาเชื่อมต่อกระบวนการผลิตสินค้าและบริการกับระบบอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้บริโภค รวมถึงการใช้เทคโนโลยี Digital เชื่อมโยงระบบการผลิตผ่านเทคโนโลยี Digital

Packaging Zones ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการงานบรรจุภัณฑ์นับเป็นกลุ่มที่โดดเด่น ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ ในงานนี้ได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีของงานบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ทันสมัย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและปกป้องอาหารที่บรรจุไว้ได้นานสูงสุด โดยมีแนวคิดด้านรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Machinery Zones แสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมการเพื่อการผลิตประเภทต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจ SME ทั่วไป เพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับทุกธุรกิจของท่าน

Tools & instruments Zones เป็นการแสดงสินค้าเครื่องมือโรงงานอุตสาหกรรม และอุปกรณ์โรงงานแบรนด์ชั้นนำต่างๆ