MHE-Exhibition MHE-Exhibition


ลงทะเบียนร่วมฟังสัมมนา

ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาคนที่ 1

ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาคนที่ 2

ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาคนที่ 3

วันที่ 21 สิงหาคม 2563

New Normal Purchasing ความท้าทายของงานจัดซื้อหลังโควิท - 19 บรรยายโดย : อ.อกนิษฐ์ สมิตะพินทุ

การลดต้นทุนด้วยการวางแผนและควบคุมการผลิตตลอดโซ่อุปทาน เพื่อปรับตัว หลังโควิด - 19 บรรยายโดย : อ.อนันต์ ตีโรจนวงศ์

กรุณา กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน บริเวณเครื่องหมาย*