กระทรวงพลังงาน เร่งวิจัยสาธิต ระบบจัดการพลังงานภาคขนส่ง

     กระทรวงพลังงาน โดย กองทุนเพื่อส่งสเริมการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ศึกษาวิจัยการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง มุ่งเน้นให้เกิดการประหยัดพลังงานในภาคขนส่งอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
     เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี ร่วมถึงการอบรมให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการขับขี่เพื่อความประหยัดพลังงาน และส่งเสริมกลไกบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company, CECO) เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้ ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการจากสภาวะทางด้านเศรษกิจและด้านพลังงาน ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้โดยมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมให้ได้รับการสนับสนุนด้านต่างๆ

ปัจจุบันภาคการขนส่ง
     เป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงถึงร้อยละ 36.8 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ โดยคิดเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งทางบกถึงร้อยละ 79 ของการใช้พลังงานในภาคขนส่ง และด้วยสภาพเศรษกิจในปัจจุบัน การแข่งขันและราคาพลังงานจึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในการแบกรับภาระต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นและส่งผลให้ขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจลดลง

มาตรการบริหารจัดการพลังงานภาคขนส่ง แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 เป็นการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ประสิทธิภาพสูงด้วยมาตรฐานและการติดฉลาก มีเป้าหมายการประหยัดพลังงาน 14,200 ktoe
กลุ่มที่ 2 เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีเป้าหมายการประหยัดพลังงาน 11,324 ktoe
กลุ่มที่ 3 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในรถบรรทุก และรถโดยสาร ด้วยระบบการจัดการและการจูงใจทางการเงิน มีเป้าหมายการประหยัดพลังงาน 5,139 ktoe
โดยมาตรการทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว จะมีส่วนช่วยให้ภาคขนส่งสามารถลดการใช้พลังงานลดได้ โดยจะส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ใช้รถยนต์ทุกกลุ่ม แต่สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้รถบรรทุกนั้น มาตรการในกลุ่มที่ 3 จะมีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนโดยตรงให้ผู้ประกอบการมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านกลไกการสนับสนุนต่างๆ

โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานภาคจขนส่ง แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้

 

       กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคการขนส่ง และเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการนำไปใช้ประยุกต์ใช้เพื่อบริหารการจัดการการได้พลังงานให้มีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการร่วมกับการให้คำแนะนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ
       กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีประหยัดพลังงานในภาคขนส่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ 3/2 พลังงาน โดยโครงการจะให้การสนับสนุนเงินทุนตามผลการประหยัดพลังงานที่ได้จากการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
       กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงานเป็นการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานขับรถบรรทุกในด้านการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคขนส่งให้ร่วมกันประหยัดพลังงาน โดยดำเนินการอบรมตามภูมิภาคต่างๆ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศไทย
       กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics ESCO) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกลไกของธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในภาคขนส่ง หรือ Logistics ESCO เพื่อเป็นทางเลือกในการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้ประกอบการ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://energy.go.th/2015